Turuncu Renk Strest için Tedavidir-6

Neşe ve bilgeliğin rengi strest’te doğal tedavi turuncu renk renklerin hikayesi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, önce mağaraları ve duvarları, sonra yüzlerini ve vücutlarını, sonra da yaşadıkları iç mekanları ve kullandıkları objeleri boyamaya, renklendirmeye başlamışlardır.

Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlar ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal hastalık arasındaki ilişki, bazı araştırmacılar affektif mizaçların hastalığın “gizli bir aşamasını” gösterdiğini ve diğerlerinin ise daha ağır formlara yol açan “spektrum “un bir ucuna Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlar koyduğunu gösteren karmaşık görünmektedir (2) (4). Şimdi, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlar ile Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal hastalık arasındaki ilişkiyi aydınlatmaya yardımcı olan üç çalışmayı değerlendireceğim.

1992’de, Pisa Üniversitesi ve Tennessee Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, büyük bir depresif dönem ile başvuran 538 hastanın verilerini analiz ettiler. Beklenmedik bir şekilde, hipertonik mizaç üzerine bindiği unipolar depresyonu olan hastaların benzersiz bir alt kategori (UP-HT) sunduklarını keşfettiler. Hipertimik mizaç özelliği aşırılık, neşe, konuşma ve dışa dönüklük olarak tanımlanır (5). UP-HT alt grubunun unipolar depresyon ile karşılaştırılabilir bazı özellikleri (başlangıç ​​yaşı, melankoli varlığı gibi) vardı, fakat diğerleri bipolar bozukluğu olan hastalara (erkek / kadın cinsiyet oranı eşit, bipolarla birinci derece yakınların oranı daha yüksekti bozukluğu). Bu bulgular “hipertimi, majör depresif episodan mustarip hastalarda bipolaritenin mizaç göstergesi olarak kullanmanın geçerliliğini” destekledi (5).

1992 yılı kağıdı önemlidir, çünkü bu durum, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal hastalığın seyrinin, bu durumda depresyonun, altta yatan Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaç ile değiştirilebileceğini ortaya koymuştur. Bipolar bozukluğa (benzer cinsiyet dağılımı ve aile öyküsü) genetik benzerlikler gösteren bu UP-HT varyantı bipolar bozukluk spektrumunda olması gerektiği gibi görünmeye başlar; Aslında, daha sonraki bildirilerde Akıskal, UP-HT’yi “Bipolar Tip IV” olarak belirtti (4). Bu durumda depresyonun oluşmasında altta yatan hipertimik Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusallığın göz önüne alınması, klinisyene uygun tedaviye yön vermede yardımcı olur (yani daha önce Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum düzenleyici tedaviyi düşünerek, antidepresan kaynaklı hipomaniyi izleme).

2003’te Akiskal, Hantouche ve Allilaire, siklotimik mizaç (BT) (n = 74) ve olmayan (n = 120) bipolar II bozukluğu üzerine bir çalışma yayınladılar (6). Siklotimik mizaç, uyuşukluk ve ötonia arasındaki değişikler, düşük özgüven ve aşırı güven, sözlü çıktı ve konuşkanlık azalması, zihinsel karışıklık ve keskinleşmiş / yaratıcı düşünme olmak üzere ikili, ani ruh hali değişimlerinin yanı sıra aşağıdakilerden en az dörtlü bir kombinasyon olarak tanımlanmıştır: gözyaşı ve göz yaşarması ve içe kapanma kendini soğurma ve engellenmeyen insanlar arıyor (4). Grup, BT ile bipolar II bozukluğu olan hastalarda, hastalığın başlangıç ​​yaşı, depresyon atağı sayısının fazla olması ve bipolar bozukluğun gecikmeli tanınması / teşhisi konduğunu buldu. En önemlisi, siklotimik bipolar II grup, hipomaninin “klasik tahrik-öforik” maddelerden “aşırı duyarlı risk alma” üzerine anlamlı derecede yüksek puan verdi. Bu, bipolar II bozukluğun daha “kararsız” ve “karanlık” bir varyantı olan “Bipolar II 1/2” (siklotimik mizacıyla Bipolar II) kurulmasına yol açtı (6). Sinirlilik, depresyon ve dürtüsellik kombinasyonu tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden “karanlık” bipolar II bozukluğunun erken tanınması bireyi yakından izlemek için önemlidir.

Yukarıdaki iki çalışma, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaç alanındaki en iyi ve en ilginç çalışmaların bir kısmını temsil ederken, sorular hala devam etmektedir. Özellikle, klinik ve klinik olmayan popülasyonlarda belirli Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçların sıklığını karşılaştıran daha büyük çalışmalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, daha yakın zamanlarda, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozukluğu hastaları, birinci derece akrabaları, sağlıklı kontrolleri ve diğer psikiyatrik bozukluklar arasındaki TEMPS skorlarını karşılaştıran 26 çalışmanın bir meta-analizi yayınlanmıştır (7).

Araştırmacılar bipolar bozukluğu olan hastaların majör depresif bozukluk (MDD) hastalarına kıyasla siklotimik (P <0.001), hipertimik (P <0.001) ve aşırı duyarlı (P <0.001) TEMPS skorlarına sahip olduklarını keşfettiler. Depresif ve endişeli TEMPS skorları iki grup arasında farklı değildi. Bipolar bozukluk tip I (BP-I) ile bipolar bozukluk tip II (BP-II) hastaları karşılaştırıldığında depresif TEMPS skorları BP-I’de BP-II’ye göre düşüktü (P = 0.002). Bu son bulgu, BP-II hastalarının depresif bir durumda hipomanik hastalardan çok daha fazla vakit geçirdiği klinik gözlemin geçerliliğini ödünç verebilir. İki kutuplu hastalarda bipolar bozuklukların (BD) sağlıklı kontrollerle (HC) karşılaştırılmasında siklotimik, depresif, sinirli ve endişeli mizaçlar için TEMPS skorları anlamlı derecede yüksekti (P ​​<0. 001) hipertimik TEMPS skorları, HC grubunda BD grubuna göre daha yüksekti (P ​​<0.001). MDD ile HC arasında mukayese yapıldığında bulgular benzerdi, hipertonik mizacın hem unipolar hem de bipolar bozukluklar için koruyucu bir faktör olduğunu belirtti.

İki uçlu hastalar için TEMPS skorlarının birinci derece BD akrabalarına ve sağlıklı kontrollere (HC) kıyasla karşılaştırılması da ilgi çekmektedir. BD grubunda Siklotimik (P <0.001), sinirlilik (P = 0.001) ve kaygılı (P = 0.03) TEMPS skorları BD yakınlarına göre anlamlı derecede yüksekti. Birinci derece BD’li akrabaları HC ile karşılaştırırken, siklotimik (P = 0.007), sinirlilik derecesi (P <0.001) ve endişeli (P = 0.01) TEMPS skorları BD yakınlarında HC’ye göre anlamlı derecede yüksekti.

Meta-analizin sonuçları, sağlıklı kontrollerden (HC) majör depresif bozukluktan (MDD), bipolar bozukluktan (BD’ye) artan siklotimik ve irritabl mizaçların TEMPS skorlarıyla birlikte bir duyarlılık bozukluğu fikrinin bir süreklilik içinde olduğunu doğrulamaya yardımcı olur. Hipertimik mizaç için TEMPS puanı MDD’den BD’den HC’ye yükselmiştir. Siklotimik, sinirli ve endişeli mizaçlar için TEMPS skorları HC’dan BD’ye akar BD’ye yükselmiştir (7).

Özetlemek gerekirse, son yirmi yılın verileri, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçların ve Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin tedavisidir duygudurum bozukluklarını yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Akiskal ve diğerleri. ark. Bulguları, nükseden depresif hastalıklarla birlikte siklotimik mizaç içeren “yumuşak bipolar spektrum” (4) hastalık modeli oluşturmak için kullandı. Siklotimik mizaçın bipolar bozukluğun gelişimi için bir risk faktörü olduğu gibi komplike bir faktör olduğu bulundu. Bipolar II ile birlikte siklotimik mizaç, sinirlilik dürtüsülüğü ve yüksek riskli davranış ile karakterize, hipomaninin “karanlık” bir varyantını belirtir. Daha yakın zamanlarda, bir meta-analiz, Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlar, tek kutuplu-bipolar bozukluk, birinci derece akrabalar ve sağlıklı kontroller arasındaki ilişkileri güçlendirdi. Bu derneklerin kesin doğası hakkında önemli sorular kalmaktadır. Örneğin, verilen Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlı bir hastanın bipolar bozukluk geliştireceği ve hangi süreçle risk altına alınacağı% riski? Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçlı bireyleri izleyen yalnızca longitudinal, prospektif çalışmalar bu soruyu yanıtlamaya başlamış olabilir. Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal mizaçların “özellik” özellikleri ile “durum” Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygudurum bozuklukları arasındaki karmaşık etkileşimler büyüleyici ve hem tanı hem de tedavi için önemli etkileri vardır.

Fiziksel rahatsızlıklar ve ruh hali arasındaki bağlantı yeni değildir. Enfeksiyonlardan kardiyovasküler hastalığa kadar değişen tıbbi hastalıkların depresyon belirtilerinin artmasına neden olabileceği iyi bilinmektedir; depresyon insanları daha sık fiziksel olarak hastalanmaya yatkın hale getirebilir. Şimdi, giderek artan kanıtlar depresyon ve fiziksel hastalığın ortak önemli bir şey olduğuna işaret ediyor: iltihaplanma .

Teori olarak, bu bağlantı, NSAIDS (non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar) gibi ilaçların depresyon tedavisinde yararlı olabileceğini ima etmektedir. Bu makale, iltihaplanmanın – tüm vücudu etkileyen genel bir sürecin – beyne nasıl girebileceğini ve ruh halini etkileyebileceğini ve NSAID’ler gibi anti-inflamatuar ilaçların bu tahriş edici senaryoyu durdurma potansiyeline sahip olduğunu özetlemeye çalışacaktır.

Bu konuyla ilgili artan kanıt tabanına bir örnek olarak, Danimarkalı araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından bu yeni çalışmayı ele alalım (Kohler et al, 2014). Bu grup, “antidepresanı ve anti-inflamatuar girişimlerin olası yan etkilerini” gözden geçiren bir meta-analiz (verilerin toplanmasını sağlayan istatistiksel bir inceleme) yaptı (1). On altı deneme (6262 katılımcı) çalışmaya dahil edildi; bunlardan 10’u NSAİİ kullanımını değerlendirdi (n = 4258). Grup, anti-enflamatuar tedavinin, özellikle NSAID selekoksibinin, artan advers etki riski olmadan depresif belirtileri azalttığını öngören bir “havuzlanmış etki tahmini” gerçekleştirdi. Çalışmaların çeşitli tedavilerle (NSAID’leri ve antidepresanları birleştiren bazı vakalar da dahil olmak üzere) geniş bir yelpazede hasta bulundurduğu uyarısına rağmen (2)

Bu çalışma, çok sayıda çalışmada bir eğilimi yakaladığı için dikkat çekicidir: anti-inflamatuar ilaçların depresyon üzerinde pozitif bir etkisi olduğu görülmektedir. Peki selekoksib gibi antienflamatuvar ilaçlar anti-depresan etki gösterirler? Bu soruyu cevaplamak için, iltihaplanma sürecini hem periferik olarak (vücutta) hem de merkezi olarak (beyinde) anlamak önemlidir.

Bağışıklık sistemimiz hem gerçek hem de hayalperest işgalcilerin kanıtı için dikkatli. Enfeksiyon, hücresel hasar veya stres varlığında, enflamatuar cevap “vücutta homeostazı korumak için uygun ve gerekli” olabilir. Bununla birlikte, inflamatuvar cevap “uygunsuz, patolojik ve hasar verebilir” verilen uyaranlara veya yanlış uyaranlara tepki vermek “(3). Sebep ne olursa olsun, iltihap, depresyon belirtilerinin çoğunu içeren “hastalık davranışı” nı indirebilir: düşük ruh hali, uyuşukluk, iştah azalması ve birçok faaliyette azalma ilgisi (3).

Eşzamanlı periferik inflamasyon ve depresyon semptomları varlığı (örneğin “hastalık davranışı” ile kendini gösterir), sistemik inflamasyon ve merkezi nöro-inflamasyonun rolünü belirtir. Bunun gerçekleşmesi için, pro-inflamatuvar sitokinler (lokal ve sistemik inflamatuvar etkilere (3) katılan küçük proteinler) gibi periferik inflamasyon mediatörleri merkezi sinir sistemine (CNS) sızabilir olmalıdır. Pro-enflamatuar sitokinler, interlökinleri (IL-1 beta ve IL-6 dahil) ve tümör nekroz faktörünü (TNF-alfa) içerir. Sitokinler vücuttaki iltihaplanmanın etkilerinin çoğaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

“Sitokin hipotezi”sitokinlerin MSS’ye gittiği ve depresif semptomlara katkıda bulunan beyin fonksiyonlarında değişikliklere neden olan bir model sunmaktadır. Sinirlere binmek ve beyine giden kan damarlarını tutturmak da dahil olmak üzere, sitokinlerin MSS’ye girmesi ile çeşitli mekanizmalar önerilir. SSS’ye girdikten sonra, sitokinlerin serotoninin üretimini bozduğu ve / veya azalttığı ve HPA’nın bozulduğu (hipotalamik-pitüiter eksen) ve kronik olarak artmış kortizol düzeyleri ile “kronik stres durumuna” katkıda bulunduğu düşünülmektedir (4). Beyindeki “yerleşik bağışıklık koruyucuları” olarak işlev gören uzmanlaşmış hücreler, iltihap aktivitesinin varlığı ile aktive edilir ve daha da iltihaplı sitokinlerin üretilmesine katkıda bulunur. İşaretlenmemiş bıraktı. Peki NSAID’ler nereye giriyor? MSS’deki pro-inflamatuvar sitokinler hücre zarlarının parçalanmasını uyarır. Siklo-oksijenazlar COX-1 ve COX-2), inflamatuar reaksiyonu daha da güçlendiren prostaglandinler, lökotrienler ve tromboksanlar (5) üretmek için bu arıza ürünlerini kullanan enzimlerdir. NSAİ’ler, siklo oksijenazların bir veya daha fazlasının etkisini durdurarak bu süreci tutuklar. Örneğin, selekoksib COX-2’yi inhibe eder. Hayvan modellerinde, selekoksibin proinflamatuar sitokin üretimini azalttığı ve serotonin üretimini arttırdığı gösterilmiştir (6). Bunların hepsi yalnızca iltihaplanmayı azaltmak için değil aynı zamanda depresyonun eşzamanlı semptomlarına değinmek için iyi bir şey olarak düşünülür. Danimarkalı gruptaki veriler umut vaat ediyor ancak cevaplanmamış birçok soru var. Hangi NSAİler en güvenli ve en etkili ve hangi hastalarda? Tek başına veya konvansiyonel antidepresanlarla birlikte kullanılsın mı? Özellikle tedavinin çoğunluğu yalnızca 6 haftalık sürede yapıldığından, tedavi ne kadar sürecek? Gerçekte, depresyon tedavisinde anti-inflamatuar ilaçlar başlatmak için kanıta dayalı tavsiyeler vermeye hazırız. Daha fazla verinin bulunmaması durumunda, anti-inflamatuar ilaçlar yalnızca inflamatuvar tabanlı tıbbi durumların tedavisi için ayrılmalıdır. Ancak, bu tür hastalar için NSAID’lerinin hem fiziksel hem de Kromoterapi (renk terapisi) hakkında görüşlerini aktaran Emre Karakaya  Neşe ve bilgeliğin rengi stresten uzak Sağlıklı ve huzurlu yaşamın doğal tedavinin adresidir ışıkla reklerin  tedavisidir duygusal belirtileri ele alma olasılığını dikkate almak ilgi çekici.

 

indeks: Strest, Bilgelik, Akciğer, alternatif tedavi, beden, Canlılık, çarka, color, Color therapy, denge, Doku, duygu, Enerji, Ezoterik, fiziksel sağlığı, Homeopatik, kas, Nefes, pranayama, renk,

.

Ashiatsu Terapisi Ağrıları Hafifletir.

incir sperm arttırıcı özelliği Mevcuttur. Aile’nin Mutluluğudur.

Güzelliğin Sırrı Kara Üzümdedir.

Ceviz Kabuğu Suyu Diş Tartarlarına Karşı Faydalıdır.

Kızılcık Sağlıklı Cinsel Yaşam Sağlar.

.

—–

loading…

—–
—-
.

Bilgi kaynaklarımız:
www.enerjistmasor.com

www.bitkiveinsan.com

www.faydaliyasam.com

www.google.com

UYARI:
Sitemizde hastalikları teşhis tedavi etmek ile ilgili 1219 sayılı Tababet Kanunu’na göre sadece doktorların görevi olduğu bilinciyle, web sitesinde yer alan bilgiler sağlıklı ve yararlı yaşama hakkında bitkisel doğal tavsiye niteliğinde olup paylaşımlar ve konularımız tavsiye ettiğimiz ürünlerimiz ilaç değil, yaşama yararlı besin destek ürünleridir. Tedavi veya hekim tedavisi yerine geçmez. Paylaşılan metinlerde ve Kürlerin içerisinde geçen bitkilerin kullanımından önce, özellikle adı geçen bitkilere alerjiniz olup olmadığını doktorunuza kontrol ettirdikten sonra kullanmanız tavsiye olunur. Yaşama sağlıklı, afiyet içinde, yararlı yaşamanız dileklerimizle…

—–


—–12

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir